Nyt fra bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen i
”Danske Harmonikaspillere”

lørdag den 13. april 2019
på Erritsø Fællesskole i Fredericia

Fremmødte: Kaj Bertelsen, Maj-Britt Fisker, Alfred Renner, Anne Grete Jensen og Freddy Reno Madsen(bestyrelse) – Bent Jørgensen, Sonja Edeling og Birgit Madsen

 1. Valg af dirigent
  Som dirigent valgtes Alfred.
 1. Formandens beretning
  Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab
     Maj-Britt udleverede regnskab og kontoer. Årets resultat blev et        minus på 22.949,44 kr. Der blev drøftet forskellige tiltag til at
     nedbringe overskuddet. Bestyrelsen drøfter dette på
     næste møde. Regnskabet blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter
  Maj-Britt Fisker, Alfred Renner og Louise Kristensen modtog alle genvalg. Afgående bestyrelsesmedlem og næstformand. Jakob Sonne Christensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men fortsætter som foreningens web-master. I stedet valgtes Mette      Duedahl.Bestyrelsessuppleanter blev Jakob Sonne Christensen og Sonja Edeling

5. Valg af revisorer og suppleanter
     
Som revisor genvalgtes Ida Hartlev og Else Jensen
      Revisorsuppleant:  Kai Bundgaard

 1. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag.
 1. Kontingentet
  Kontingentet fortsættes uændret.
 1. Eventuelt:

 Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand Kaj Bertelsen
Næstformand Claus Edlev
Kasserer Mai-Britt Fisker
Sekretær Freddy Reno Madsen
Bestyrelsesmedlem Alfred Renner
Bestyrelsesmedlem Louise Kristensen
Bestyrelsesmedlem Mette Duedahl       

Medlemskonsulent Anne Grete Jensen
Webmaster Jakob Sonne Christensen

Ref. Freddy Madsen

 

Formandens beretning 2019

Det går godt med harmonikaspillet i Danmark. Alle forudsigelser om harmonikaspillets bortgang bliver gjort til skamme. Harmonikatræf består, nye kommer til og klubber stopper, andre starter. Danske Harmonikaspilleres landstævne har over 100 deltagere heraf mange børn og unge. Nye begivenheder som Squeezebox i Frederikshavn, Musikdagen på Bernstorffsminde og Accordeondagen på Konservatoriet for at nævne et par, som er kommet til de sidste par år. Kurserne i Gudme, Bælum og Jyderup kører med fine deltagertal.

Danske Harmonikaspillere kører jævnt af sted. Vores landsstævne er i god gænge takket være et stort arbejde fra stævneudvalget med Peter Thomsen i spidsen. Tak for et godt arbejde! Næste års stævne bliver placeret i de gode rammer på Ishøj Musikskole. Vi håber på et stort deltagerantal. Især mangler vi jyder!!

Harmonikaspilleren udkommer med spændende læsning for medlemmerne. Sidst blev udsendelsen lidt forsinket. Mange medlemmer ringede og spurgte, hvor bladet blev af? Det viser, at medlemmerne ser frem til at læse bladet. Tak til Alfred for det store arbejde med at redigere mv.

Vores hjemmeside er takket være Jakobs indsats blevet flot og brugervenlig, som det hedder. Siden har mange besøgende, og det er jo ingen tvivl om, at den digitale samtale med vores medlemmer bliver mere og mere vigtig i de kommende år. Tak til Jakob for indsatsen.

Det er her også på sin plads at nævne vores medlemskonsulents omhyggelige og store arbejde med at holde styr på medlemmerne. Anne- Grete skal have en stor tak for dette vigtige arbejde.

Vi har prøvet de sidste par år, at opbygge et net af lokalrepræsentanter. Der er tre der er kommet på banen. Vi har fået Bent fra Als, Ib fra Maribo og Ditte fra konservatoriet. Tak til dem. Vi vil jo gerne have flere, så der skal herfra lyde en opfordring til at interesserede melder sig. Man kan læse på vores hjemmeside om arbejdet som lokalrepræsentant.

Til efteråret er der igen tur til Castel Fidardo med Kai Bundgaard som initiativtager og rejseleder. Turen er, så vidt jeg ved udsolgt, men vi glæder os til at læse om turen i Harmonikaspilleren. Tak til Kai for initiativet.

Danske Harmonikaspillere har indledt et samarbejde med Dansk Accordeon Union (DAU). Vi planlægger at lave en konference i 2020, hvor vi inviterer alle sider af harmonika/accordeon Danmark. Her vil vi drøfte, hvad vi sammen kan gøre for at fremme ”bælgspillet” har til lands.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg synes, at bestyrelsesarbejdet i Danske Harmonikaspillere altid foregår i en positiv ånd. Møderne pr. telefon eller de ”rigtige” møder er altid præget af munterhed og positivitet.

Harmonikærlige hilsner
Kaj Bertelsen